شرکت مهر کاناز

همچنین این شرکت به عنوان نماینده انحصاری شرکتهای صاحب نام اروپایی جهت تامین تجهیزات و قطعات فعالیت مستمر دارد که به صورت خلاصه به شرح ذیل می باشند:SICK ، DOLD ، ifm ، SICK MAIHAK و ...

شرکت مهر کاناز
ایران
تهران
2122226994